Enlarge text
Print

Retningslinjer



Retningslinjer for Region Hovedstadens whistleblowerordning

Formål og opgave

§ 1 Region Hovedstaden etablerer en whistleblowerordning for regionens ansatte og eksterne samarbejdspartnere, herunder leverandører, benævnt ”Region Hovedstadens whistleblowerordning”.

Ordningen befæster de ansattes ret til at fremsætte lovlige ytringer vedrørende regionen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende ytringsfrihed, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10.

Stk. 2 Formålet med whistleblowerordningen er at sikre regionens ansatte og eksterne samarbejdspartnere, herunder leverandører, adgang til i god tro at videregive oplysninger om grove fejl eller forsømmelser eller væsentlige fejl og forsømmelser i regionens administration eller borgerbetjening. Ordningen skal bidrage til forbedringer af regionens administration og borgerbetjening og skal sikre, at regionens ansatte og eksterne samarbejdspartnere, herunder leverandører, uden at frygte for ansættelsesretlige reaktioner og lignende kan videregive information om fx lovovertrædelser, fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet, tilfælde af omsorgssvigt og lignende.

Stk. 3 Ordningens administration skal sikre, at oplysninger fra regionens ansatte og eksterne samarbejdspartnere, herunder leverandører, behandles med fornøden diskretion og anvendes til forbedringer af regionens administration og borgerbetjening.

Stk. 4 Med henblik på at sikre ordningens uvildighed forankres administrationen hos en ekstern juridisk rådgiver (administrator).

Retten til at afgive oplysninger

§ 5 Enhver ansat eller eksterne samarbejdspartnere, herunder leverandører, i Region Hovedstaden kan indgive oplysninger til regionens whistleblowerordning om

a. grove fejl eller forsømmelser,

b. væsentlige og gentagne fejl eller forsømmelser i regionens administration eller borgerbetjening,

c. begrundet mistanke om sådanne forhold vedrørende lovovertrædelser,

d. manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser,

e. fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed,

f. fare for miljøet,

g. tilfælde af omsorgssvigt og lignende,

såfremt oplysningerne er væsentlige for regionens opgaveløsning.

Stk. 2 Retten til at afgive oplysninger tilkommer endvidere enhver ansat i regionen for så vidt angår oplysninger om negative konsekvenser for ansatte, der har afgivet sådanne oplysninger.

Stk. 3 Oplysninger som nævnt i § 5 kan indberettes med navn eller anonymt til whistleblowerordningen.

Stk. 4 Ansatte, der i god tro indberetter sådanne oplysninger, er beskyttet i overensstemmelse med de almindelige regler om offentligt ansattes ytringsfrihed.

§ 6 Den, der indgiver oplysninger som nævnt i § 5 skal om muligt have orientering om sine rettigheder, proceduren for sagens behandling, samt status på sagens behandling og udfald.

Stk. 2 Ansatte, der indgiver oplysninger, orienteres om den lokale tillidsrepræsentants og om MED-repræsentantens funktion.

§ 7 Såfremt oplysninger tyder på, at det har haft negative konsekvenser for en ansat, at vedkommende har indgivet oplysninger til ordningen, skal den ansvarlige direktion orienteres snarest muligt. I helt særlige tilfælde kan det være nødvendigt at orientere koncerndirektionen.

Behandlingen af oplysninger indgivet til whistleblowerordningen

§ 8 Whistleblowerordningen anmeldes til Datatilsynet i overensstemmelse med persondatalovens bestemmelser.

§ 9 Administrator foretager den indledende vurdering af oplysninger indgivet til whistleblowerordningen.

Stk. 2 Oplysninger om forhold, der falder uden for ordningens formål og opgavebeskrivelse skal afvises af administrator med en tilbagemelding til den, der har indgivet oplysningerne. Såfremt oplysningerne er indgivet anonymt, henlægges sagen uden videre.

Stk. 3 Administrator skal for enhver oplysning vedrørende forhold som nævnt i § 5 foretage en vurdering af forholdets grovhed og mulighederne for at dokumentere forholdet gennem videre undersøgelser med henblik på at konstatere, om regionen har handlet eller handler i strid med gældende ret eller på anden har gjort sig skyldig i grove fejl eller forsømmelser, eller væsentlige og gentagne fejl eller forsømmelser.

Stk. 4 Administrator videresender oplysninger indgivet til ordningen til behandling ved den relevante instans i regionen. Instansen foretager efter egen praksis det videre i anledning af videresendelsen.

Stk. 5 Administrator kan i særlige tilfælde, hvor det af habilitetsmæssige årsager e.l. ikke skønnes hensigtsmæssigt at oversende sagen til behandling ved en instans i regionen, selv forestå undersøgelse af forhold indgivet til ordningen. Koncerndirektionen skal orienteres om sager, som administrator undersøger. Vedrører forholdet regionens øverste administration orienterer administrator Forretningsudvalget.

Opfølgning og underretning

§ 10 Administrator skal underrettes om udfaldet af sager, der er oversendt til behandling ved en instans i regionen.

Stk. 2 Er administrator uenig i sagens udfald, orienteres koncerndirektionen herom.

Stk. 3 Hvis administrator bliver bekendt med, at en indberetning om forhold som nævnt i § 5 har haft ansættelsesretlige konsekvenser for indberetter, underrettes koncerndirektionen derom.

§ 11 Forretningsudvalget orienteres halvårligt om antallet af indberetninger til Region Hovedstadens whistleblowerordning.

 

Vedtaget af Regionsrådet den 28-10-2014